Zarządzanie zmianami

 

Złożoność zjawisk ekonomicznych jest dziś tak duża, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, z jakimi warunkami będziemy mieć do czynienia nawet w najbliższej przyszłości.

Kiedyś niepodzielnie królowało pytanie: "Po co zmieniać?". Dziś tempo zmian jest tak wielkie, że mamy do czynienia praktycznie z ciągłą zmianą realiów, a przetrwanie firm w takich warunkach zależy od umiejętności szybkiego reagowania na zmiany zewnętrzne - zmianami wewnątrz organizacji. Z tego powodu ludzie umiejący zmianami zarządzać - stali się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej...

Zmiana stanowiska, zmiana technologii, zmiana systemu zarządzania jakością, zmiana dostawcy, zmiana siedziby, zmiana zarządu, zmiana strategii, zmiana priorytetów... każda zmiana oznacza konieczność doświadczenia "NIEZNANEGO" przez wszystkich członków zespołu, firmy, organizacji... Tymczasem trzymanie się tego co znane, to najpotężniejszy ludzki instynkt - więc stres i opór wydają się nieuniknioną reakcją... Czy musi tak być zawsze i na pewno???

Jakie kompetencje powinien posiadać przywódca, menedżer, lider zmian? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by zmiany mogły zaistnieć i zapewnić organizacji przetrwanie i rozwój?

Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź podczas tych grupowych warsztatów coachingowych. Nabędziesz dzięki nim i rozwiniesz wiele umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia z sukcesem swojego zespołu czy firmy przez proces zmian. Pracując w grupie zyskasz więcej
i nauczysz się szybciej niż przy pracy indywidualnej a atmosfera zaufania sprzyjająca zabawie i kreatywności także znacząco przyspieszy proces zdobywania i poszerzania wiedzy.

 

CELE OGÓLNE WARSZTATÓW

Wzmocnienie kluczowych kompetencji kadry kierowniczej -  niezbędnych w przewodzeniu procesowi zmian - w obszarach: zarządzania strategicznego, zarządzania zespołami, zarządzania w sytuacjach kryzysowych (negocjacje i rozwiązywania konfliktów)

 

1. Zarządzanie strategiczne

- Wyznaczanie, precyzowanie i komunikowanie celów strategicznych,
- Sztuka wyznaczania celów (zasada SMARTER),
- Zarządzanie poprzez wartości i misję firmy,
- Zarządzanie czasem i sobą w czasie - ustalanie priorytetów, dzielenie na etapy,
- Zarządzanie procesem zmian kulturowych w firmie,

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Budowanie zaufania jako zasobu niezbędnego w procesie wprowadzania zmian,
- Dopasowanie jako wstęp do przewodzenia: na poziomie modalności, metaprogramów, poziomów logicznych,
- Motywowanie  - inspirowanie – co motywuje ludzi do działania i jak podtrzymać motywację
w zespole,
- Delegowanie  zadań – zgodnie  z metaprogramami członków zespołu,
- Wspierająca recenzja jako narzędzie udzielania informacji zwrotnych i motywowania,
- Ograniczające przekonania i sposoby ich przekraczania,
- Powiązania przyczynowo-skutkowe pracy poszczególnych członków zespołu i różnych zespołów - w działalności firmy,
- Wzmacnianie synergii (2+2=5) i strategie win-win,

3. Komunikatywność:

- Komunikacja i porozumiewanie werbalne i niewerbalne – ćwiczenia i analiza skuteczności,
- Przyjmowanie i przekazywanie informacji – wstęp do metaprogramów i modalności – ćwiczenia w rozpoznawaniu i „kluczach” komunikacyjnych,
- Aktywne słuchanie - mowa ciała, ton głosu – ćwiczenia,
- Słowa klucze i kasowniki,
- Reguły wystąpień publicznych –  podstawowe zasady i ćwiczenia,

4. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów:

- Sposoby zarządzania oporem wobec zmian,
- Rozwiązywanie konfliktów - jak rozpoznawać systemy motywacji innych ludzi i w razie konfliktu znajdować rozwiązania korzystne dla obu stron,
- Dostrzeganie potrzeb innych ludzi – różnica między stanowiskiem a interesem,
– Idea trzeciego wyjścia – kompromis a konsensus,


5. Odporność na stres:

- Stres jako efekt uboczny zmian i jego konsekwencje
- Prawidłowe zarządzanie emocjami – kilka sposobów redukcji stresu,
- Opanowanie mimo  zmieniających się warunków – ćwiczenia i analiza skuteczności,
- Kontynuowanie działań, mimo trudnych sytuacji – ćwiczenia i analiza skuteczności,
- Asertywność i odporność na manipulacje,

 

ZAKŁADANE EFEKTY WARSZTATÓW

 

Poziom wiedzy:

- uporządkowanie i poszerzenie wiedzy nt. głównych zadań i kluczowych  kompetencji przywódców
i kadry zarządzającej w obszarze skutecznego zarządzania procesem zmian,
- zapoznanie z modelami efektywnego wprowadzania zmian na bazie „złotych reguł udanych zmian"  E.H. Scheina i K. Lewina,  
- neuropsychologiczne aspekty wprowadzania zmian,
- bariery pojawiających się w procesie wprowadzania zmian i metody zarządzania nimi,

- lista skutecznych praktyk i błędów najczęściej popełnianych w procesie wprowadzania zmian – uzupełnienie jej o własne doświadczenia,
- poszerzenie wiedzy nt. kultury organizacyjnej firmy i skutecznych sposobów jej kształtowania,

Poziom umiejętności:

Zdobycie podstawowych umiejętności potrzebnych do zarządzania zespołem w procesie zmian:
- zaangażowania całego zespołu w proces zmian,
- kreowania wizji firmy – jacy będziemy po wprowadzeniu zmian,
- komunikowanie wizji w sposób zrozumiały dla osób o różnych systemach reprezentacji,
- wyznaczania celów strategicznych i planowania,
- motywowania siebie i zespołu,
- wykorzystywania oporu przed zmianami do ich skutecznego wprowadzenia, negocjacji i budowania porozumienia poprzez znajdowanie rozwiązań korzystnych dla  obu stron,
- panowania nad emocjami i stresem,
-  odczytywania intencji i systemu wartości drugiej stron,

 

Poziom postaw:

- wzrost motywacji do podejmowania zadań i obowiązków zarządczych w obszarze zarządzania zmianami,
- dążenie do stworzenia warunków do powstania zaufania i synergii w zespołach oraz innych zasobów niezbędnych w procesie skutecznego wprowadzania zmian,
- rozumienie powiązań przyczynowo-skutkowych w pracy zespołowej w procesie zmian,
- nie uleganie presji, naciskom i manipulacjom w sytuacjach zmiany,
- wzmocnienie pewności siebie i zaufania do własnej osoby,
- dążenia do relacji "wygrany – wygrany",- zrozumienie mechanizmu oporu ludzi wobec zmian,

 

METODY I NARZĘDZIA

- Model uczenia się i zmian R. Dieltsa,
- Piramida potrzeb A. Maslowa -7 poziomów,
- Cykl  uczenia się D. Kolba  (doświadczenie, refleksja, wiedza, zastosowanie),
- Badanie doceniające (AI) D. Cooperridera,
- Gry zespołowe D. Neenana,
- Metody coachingowe: Points Of You, GROW J. Whitmore'a, Artecoaching,
- Metafora – zarządzanie zmianami w bajkach i przypowieściach,
- Modalności i metaprogramy R. Bandlera,
- Piramida 5 -iu dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioni,
- Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu,
- Modele  efektywnego wprowadzania zmian:  E.H. Scheina i K. Lewina
- Klasyczna i odwrócona Burza Mózgów,
- SMARTER,
- Strategia V. Disneya,
- Planowanie wg K. Vonneguta,

 

 Zobacz zdjęcia...